Další názor čtenáře na strašickou záhadu

07.12.2009 12:26

Tento článek mi zaslal pan Miroslav Provod, a protože obsahuje některé další zajímavé aspekty strašické záhady, myslím, že by mohl zajímat i další čtenáře:

Strašice - záhadný dům

Byl to hořící mokrý ručník, který mě přiměl k tomu abych vstoupil do diskuse a zabránil tomu nejhoršímu. Mokrý ručník obsahuje značné množství vody, stejně jako lidské tělo. Zadáme - li na vyhledávači GOOGLE heslo "spontaneous human combustion", získáme asi 130 000 odkazů o samovolném vznícení lidských těl. V přílohách uvádím poznatky empirického výzkumu, které tento jev zdůvodňují. Budeme-li považovat vzplanutí předmětů za viditelný vrcholný jev tohoto fenoménu, neuniknou nám nižší jevy jako bolení hlavy i jiné zdravotní poruchy, ale zcela nám unikne negativní plíživé ovlivňování.

Podstatou záhadných jevů, které se vyskytují  v domku pana Mráčka, se zabývám desítky let a mohu konstatovat, že jde o statickou elektřinu. Podrobněji se o tom rozepisuji v anglickém jazyce na https://www.miroslavprovod.com. České webové stránky jsem zrušil z důvodu - viz příloha "Spam". Mé články o této problematice v českém jazyce naleznete na vyhledávačích po zadání hesla: "miroslav provod statická elektřina" , starší články: "miroslav provod kosmická energie".

Dám-li do souvislosti informace z internetu s mými poznatky, mohu potvrdit názor pana Mráčka: "Problém je pouze přes den, nikdy ne v noci. Z toho usuzuji, že by naše potíže mohly souviset s fotovoltaickou elektrárnou, která vyrábí elektřinu samozřejmě jen za světla".

Martin Sobotka odmítl ale diskutovanou variantu, že by jevy zavinila velká solární elektrárna, protože zatím není v provozu. Domnívám se, že není rozhodující, zda elektrárna je v provozu nebo není,  v obou případech jsou fotovoltaické články aktivovány dopadajícím světlem. Výkon článků silně závisí na osvětlení, pokládám proto za důležité sledovat souvislosti mezi Wp (špičková hodnota) a jednotlivými zahořeními.

Pokud došlo k zahoření mokrého ručníku za úplného slunečního osvitu, a zahoření jiných předmětů za menšího osvitu, potvrzuje to  o souvislosti elektrárny se záhadami. Souhlasím s panem Sobotkou, že to může být současně více jevů, které způsobují problémy v domě. Lze to odvodit ze skutečnosti, že už nic nehoří nepraská, vždy odejdou jističe a to obvykle v 7.30 ráno a končí to někdy večer. Pro další výzkum je mimo jiné důležitá časová informace, zda vypadávání jističů má  souvislosti s východem slunce.

Ze souhrnného hodnocení závěrů komisí vyplývá, že vysvětlení záhadných jevů se nenachází v oblasti známých skutečností. Z toho lze usoudit, že podstatu je nutné hledat mimo mantinely poznatků současné vědy. Musíme se naučit častěji používat slovo "nevím", a vyloučit nesmyslné závěry, jako např.  "způsobili si to sami, aby se zviditelnili" apod.

Když se viditelné jevy vyskytují pouze v jednom domku, lze z toho odvodit, že objekt protínají mimo zóny elektrárny,  ještě zóny dalších nábojů. Zóny velkého náboje se ale rozprostírají do okolí všemi směry, a nelze vyloučit, že se nacházejí i v jiných objektech.

Specialisté se k záhadným jevům již vyjádřili a záhada zůstává i nadále záhadou. Současná věda nepomůže, ale lze si pomoci svépomocí. Pokud se ve Strašicích najde několik občanů, kteří budou ochotni tomu věnovat čas, rád je seznámím s celou problematikou a naučím je identifikovat zóny. Bohužel se do akce nemohu zapojit, je mi osmdesát roků, mám poruchy při chůzi, a pečuji o nechodící ženu. Myslím, že prostřednictví internetu bychom to mohli zvládnout.

Miroslav Provod

 

V dalším dopise z konce roku 2009 pan Provod svoji teorii ještě rozvedl a doplnil:

Dodatek
Strašice - záhadný dům

Z informací, které jsem získal na Internetu, jsem odvodil, že anomálie v domku pana Mráčka, zejména jako je samovolné zahoření různých předmětů, mohou být vysvětleny seskupením nábojů statické elektřiny.
Jedním z nábojů jsou ve Strašicích všude přítomná ložiska železné rudy, která v okolních horninách i ve hmotě staveb akumulují statickou elektřinu. Nejde o nový poznatek, již od dávných dob byly sakrální stavby budovány nad ložisky kovů. V příbramském okrese byl postaven poutní kostel na Makové hoře, nad rudným ložiskem. Energie akumulovaná ve hmotě stavby vytváří větší náboj oproti náboji lidského těla. Kontaktem dvou nábojů různých velikostí dochází k vyrovnání jejich energetických potenciálů, tedy lidé uvnitř kostela přejímají z jeho hmoty samovolně energii.
Dalším nábojem je vodárna, která se nachází v blízkosti domku. Statická elektřina vzniká třením o sebe dvou různorodých látek. Ve vodárně se tře voda o potrubí a statická elektřina se akumuluje v obsahu nádrže. V tomto případě rovněž nejde o nový poznatek, v dávné historii využívali lidé náboje Jeruzalémského rybníka k ozdravným účelům - kontaktem s vodou získávali energii.
O energii Padrťského potoka nelze pochybovat, zde se statická elektřina tvoří třením molekul vody o podloží a akumuluje v okolní hornině. Výsledek je tedy stejný jako u ložisek kovů. Energie tekoucí vody byla podstatou pro budování statisíců megalitických staveb po celé Zemi. Statická elektřina se akumulovala ve hmotě megalitů, fungovalo to stejně jako u pozdějších sakrálních staveb.
Obec Strašice je situována pod brdským pohořím, lze tedy předpokládat, že zde není nouze o podzemní vodní prameny. Z hlediska statické elektřiny větší množství podzemních vodních pramenů funguje podobně jako ložiska kovů - statická elektřina se akumuluje v okolní hornině. Z horniny energie samovolně přechází do staveb vybudovanými nad vodními prameny nebo v rozsahu jejich zón. Výsledek je stejný jako u předchozích nábojů, energie samovolně přechází do menšího náboje lidského těla.
Solární elektrárna o výkonu tří megawatů bude pravděpodobně jedním z velkých strašických energetických zdrojů. S podobnými novodobými stavbami nemám zkušenosti, je nutné provést na místě identifikaci velikosti náboje. Přesnějšího výsledku lze dosáhnout identifikací jednoho panelu na energeticky čistém místě a výsledek vynásobit počtem panelů. Pochybuji, že ve Strašicích lze energeticky čisté místo nalézt.
Nepochybně se v obci nachází rozvod vysokého napětí, stejně jako v každé jiné obci. Jeho nepohyblivé vodivé zóny v případě, že se nacházejí v domku, mohou jako vodiče prostřednictvím zón jiných nábojů propojit i značně vzdálené energetické zdroje.
Obec Strašice je obklopena velkými lesními celky, které vytvářejí rovněž samostatné náboje. Jejich zóny zahušťují místní energetický trojrozměrný rastr, a přispívají tak k energetickému přepětí.
Ve Strašicích je mnoho dalších menších energetických zdrojů, stejně jako v každé jiné obci, ale pro zdůvodnění tak závažného jevu jako je samovznícení, budou rozhodující velké náboje.
Události v domku pana Mráčka nám napověděly, že v obci se nachází značné energetické přepětí (optimální energetické napětí lidského těla neznáme, věda se manipulací napětím na buněčných membránách nezabývá. Je známo jen, že napětí na buněčných membránách se pohybuje v rozmezí 30 - 80 mV. Na https://www.miroslavprovod.com popisuji, jak lze s napětím membrán manipulovat. Z kombinací hornin megalitů různého chemického složení vyplývá, že jejich budovatelé znali způsob, jak velikosti nábojů měnit. V zahraničí se o nové poznatky v oblasti statické elektřiny zajímají univerzity, zejména fyzikové ve skupině Roberta Neil Boyda rnboyd@mip.net , se kterými spolupracuji).
Proč se podobné záhadné jevy neopakovaly i v jiných strašických objektech, lze zdůvodnit tak, že energie nepokrývá rovnoměrně celou plochu obce, domek pana Mráčka pravděpodobně protíná větší množství zón.
Proč se záhadný jev projevil na domku pana Mráčka pouze v určitém časovém úseku? To lze zdůvodnit tím, že vodivé zóny pokrývají trojrozměrným rastrem celou planetu. Většina zón je v neustálém pohybu, což umožňuje propojení i přesuny energie na velké vzdálenosti. Mohla to být energie mořských proudů, sopka na opačné straně Země, nebo jiný nedaleký velký energetický zdroj, který prostřednictvím energetického rastru navršil také energii ve strašickém domku tak, že se stala "poslední kapkou energetického poháru".
Pokud by podařilo dát do souvislosti časový úsek záhadných událostí, se shodným časem přírodní anomálie kdekoliv na Zemi, byla by to pro výzkum prospěšná nápověda.
Nelze vyloučit, že v budoucnu záhadným domem ve Strašicích může být i jiný objekt, proto je nutné nejprve vyhodnotit, proč k podobné události nedošlo již v minulosti. Přírodní útvary můžeme vyloučit, ty jsou neměnné od nepaměti. Příčinu můžeme také hledat v nových stavbách.
Velkým energetickým zdrojem je vodárna, ale ta po řadu let sousední domek nijak neovlivnila, stejně jako jiné starší stavby. V úvahu připadá jen novostavba elektrárny, ale to nelze zatím prokázat. Pokrok nelze zastavit, ale lze jej usměrnit, myslím, že by se sluneční elektrárny měly stavět mimo obce.
Opakované energetické přetížení se nemusí projevit samovznícením předmětů, v menším rozsahu přepětí omezuje činnost buněk a způsobuje nejrůznější zdravotní poruchy, mohu doporučit sledovat návštěvnost u lékaře a porovnat ji z návštěvností před stavbou elektrárny.
Pokoušet se objasnit strašickou anomálii standardními postupy nelze, je to o něčem jiném, je to jako plakat na jiném hrobě. Zdůvodnění jevu, které popisuji, je výsledkem dlouholetého empirického výzkumu. Bylo umožněno novými poznatky o vlastnostech statické elektřiny, které zahraniční vědci dále rozvíjejí. Jde o mnohem užitečnější činnost, než je udělování bludných balvanů.
Prosinec 2009
Miroslav Provod

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode